ddx-logo-2@4x

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Elde Edilecek Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından hazırlanmıştır.

KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasında işletmelerin etkin şekilde dijital dönüşüm danışmanlık hizmetlerini temin etmeleri amacıyla gereken mekanizmanın kurulması için yapılacak işbirliği konularını kapsayan Protokole göre; TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanların eğitimi, sertifikalandırılması ve danışman havuzunu oluşturmakta, KOSGEB ise bu hizmetlerin desteklenmesi için destek programı tasarımını yapmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, ilgili çalışmalar kapsamında danışmanlardan, işletmelerden ve KOSGEB’den talep edilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin koşulları belirlemektir.

Bu kapsamda TÜBİTAK TÜSSİDE, KOSGEB, danışmanlar ve işletmelerden birtakım kişisel veriler talep edilecek ve söz konusu veriler, TÜBİTAK TÜSSİDE ile KOSGEB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ve Veri Protokolü ile KVKK hükümlerine uygun bir şekilde işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve Protokol kapsamında taahhüt edilen hizmetin sunulabilmesi için Kurumumuzca, ilgililere ait aşağıda listelenen kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan ilgililerden veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm resmî Kurumlarından veya TÜBİTAK TÜSSİDE’nin işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

İşletmelerden başvuru alma sürecinde doldurması gereken formda aşağıdaki kişisel veriler talep edilecek olup, bu bilgiler Kurumumuzda işlenecek ve danışmanlar ve KOSGEB ile paylaşılacaktır.

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı için İşletmeden İletişim Kurulacak

 • İlgili Kişi Adı Soyadı
 • İlgili Kişi Telefon Numarası
 • İlgili Kişi E-postası
 • İlgili Kişi Unvanı/Görevi

Dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçların yerine getirebilmesi için KVKK 5 inci madde hükmü uyarınca, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” koşulları ile 6 ncı Madde hükümlerinde yer alan hukuki sebeplere dayanarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kurumumuzca, (herhangi bir dilde) sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal/bilimsel/finansal gerekler ve nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde ihtiyaç duyulması halinde yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, raporlanabilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme (Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi) yöntemleri ile Kurumumuz veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kurumsal süreçler ve Dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgilendirmeler, duyurular, uyarılar, bilgi talepleri ve tanıtımlar açık rıza veren ilgililere e-posta ve telefon bilgileri kullanılarak iletilebilecektir.

KVKK’nın 11 inci maddesi gereği Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3 üncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Bilgilendirme ve aydınlatma metnini okudum, anladım.

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.