ddx-logo-2@4x

DDX

Danışman Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

TÜBİTAK TÜSSİDE Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri Kapsamında Elde Edilecek Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TÜBİTAK tarafından hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇ VE ARAÇLARI

TÜBİTAK, faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle TÜBİTAK birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir. KVKK kapsamında elde edilen kişisel veriler aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir:

*TÜBİTAK kuruluş kanununda yazılan amaçlarına uygun faaliyetlerin sürdürülmesi

*Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi

*Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi

*Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi

*Hukuki işlemlerin icrası ve hukuki süreçlerin takibi

*İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi

*Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

*Kalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi

*Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi

*Ziyaretçi ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması

*Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi

*Ürün ve/veya hizmetlerin satış sürecinin planlanması, yürütülmesi

*Satış sonrası destek hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi

*Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi

*Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve icrası

*Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve icrası

*Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve icrası

*Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve icrası

*Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası

*Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi.

KOSGEB ve TÜBİTAK TÜSSİDE arasında; işletmelerin etkin şekilde dijital dönüşüm danışmanlık hizmetlerini temin etmeleri amacıyla gereken mekanizmanın kurulması için yapılacak işbirliği konularını kapsayan İşbirliği Protokolüne göre TÜBİTAK TÜSSİDE danışmanların eğitimi, sertifikalandırılması ve danışman havuzunu oluşturmakta, KOSGEB ise bu hizmetlerin desteklenmesi için destek programı tasarımını yapmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’nin amacı, ilgili çalışmalar kapsamında danışmanlardan, işletmelerden ve KOSGEB’den talep edilen kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine ilişkin koşulları belirlemektir.

Bu kapsamda TÜBİTAK TÜSSİDE, KOSGEB, danışmanlar ve işletmelerden birtakım kişisel veriler talep edilecek ve söz konusu veriler, TÜBİTAK TÜSSİDE ile KOSGEB arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ve Veri Paylaşımına İlişkin Protokol ile KVKK hükümlerine uygun bir şekilde işlenecektir.

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve Protokoller kapsamında taahhüt edilen hizmetin sunulabilmesi için Kurumumuzca, ilgililere ait aşağıda listelenen kişisel veriler, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan ilgililerden veya dolaylı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm resmî Kurumlarından veya TÜBİTAK’ın  işbirliği yaptığı ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlardan otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmakta, işlenmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Danışman adayları tarafından yapılacak eğitim başvurusu esnasında doldurması gereken formda aşağıdaki kişisel veriler talep edilecek olup, bu veriler Kurumumuzda işlenecek, Kurumumuzca yönetilen web sayfalarında ilan edilecek, işletmeler ve KOSGEB ile paylaşılacaktır.

Danışman Adayı

Kimlik ve İletişim Bilgileri

1- Ad ve Soyad

2- TC Kimlik No/ Pasaport No

3- Telefon Numarası

4- E-posta adresi

5- İkamet ettiği il

Eğitim Bilgileri

Mezuniyet Derecesi

2- Mezun Olunan Üniversite

3- Mezun Olunan Bölüm

4- Mezuniyet belgesinin yüklenmesi talep edilecek olup, belgede yer alan diğer kişisel veriler

Çalışma Deneyimi

1- İmalat sektöründeki çalışma deneyimi için çalışılan kurumun niteliği, kurum, birim, pozisyon düzeyi, pozisyon, görev tanımı/sorumluluklar, giriş ve çıkış tarihleri bilgileri

2- SGK hizmet dökümü belgesinin yüklenmesi talep edilecek olup, belgede yer alan diğer kişisel veriler.

Projeler/Faaliyetler

Programa başvuru için imalat sanayi çalışma deneyimi veya imalat sanayiye yapılan proje deneyimi gerekli olduğundan, bununla ilgili deneyimlerin detaylandırılması talep edildiğinden;

1- İmalat sektöründeki proje danışmanlığı deneyimi her bir proje için projenin yapıldığı kurum ve sektörü, projedeki pozisyon, toplam danışmanlık süresi (saat), özeti, rol ve katkı detaylarında.

2- İmalat sektörüne yapılan dijital dönüşüm projeleri var ise; ilgili projenin yapıldığı kurum, özeti, projedeki rol ve katkı ile danışmanlık süresi (saat).

3- Uzmanlaşılan sektörler ve uzmanlık alanları

Sertifikalar

1- Varsa son 5 yıl içerinde alınan veya geçerliliği hala devam eden sertifikaların adı, alındığı kurum, eğitim saati bilgileri

2- Sertifikaların yüklenmesi talep edilecek olup, belgede yer alan diğer kişisel veriler.

Diğer

1- Çalışma ve proje deneyimine ilişkin birer referans kişisi bilgileri (ad soyad, kurum, pozisyon, e-mail adresi, telefon numarası). İlgili referanstan kişisel verilerin hukuka uygun olarak edinilmesi danışman adayının sorumluluğundadır.

2- Eklemek istenilen diğer hususlar

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçların yerine getirebilmesi için KVKK 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açık rızanız doğrultusunda Veri Sorumlusu sıfatıyla Kurumumuzca, (herhangi bir dilde) sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal/bilimsel/finansal gerekler ve nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dâhilinde ihtiyaç duyulması halinde yurt içindeki gerçek ve tüzel kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, raporlanabilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek ve işlenebilecektir.

TÜBİTAK ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, TÜBİTAK ile işbirliği yapılan ya da sözleşme ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, internet, mobil uygulamalar, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanun’un 5, 6 ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Toplanan kişisel verilerin yurtiçine ve yurtdışına aktarımı durumunda TÜBİTAK, Kanun’un 8 inci ve 9 uncu Maddelerinde tanımlı hükümlere uygun hareket eder. Bu veriler, TÜBİTAK’ın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi ve hukuki şartları yerine getirebilmesi için zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat ve protokoller kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, proje ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME SÜRESİ

Kişisel verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak, bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme (Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi) yöntemleri ile Kurumumuz veri akışlarından çıkarılacaktır.

Kurumsal süreçler ve Dijital dönüşüm danışmanlık hizmeti ile ilgili bilgilendirmeler, duyurular, uyarılar, bilgi talepleri ve tanıtımlar açık rıza veren ilgililere e-posta ve telefon bilgileri kullanılarak iletilebilecektir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

KVKK’nın 11 inci maddesi gereği Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  2. e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
  3. f) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Bilgilendirme ve aydınlatma metnini okudum, anladım.

Menü

Bizi Takip Edin

© 2024 TÜBİTAK BİLGEM | Her Hakkı Saklıdır.